جلسه شورای سیاست گذاری


در این جلسه که بصورت ویدئو کنفرانس برگذار گردید.در خصوص محورهای کلیدی کنفرانس بحث و تبادل نظر صورت گرفت.