جناب آقای میثم مهری چروده به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


جناب آقای میثم مهری چروده به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.