نقد چیست


نقد چیست؟

برای ارزیابی مفاهیم، پدیده‌ها و داده‌های مختلف  نقد روشی در تولید و ارائه افکار و اندیشه‌هاست. نقد یک  روش بررسی، در پروسه تحلیل ذهن است که در یک ارتباط دوسویهٔ درمورد نگرش نقادانه و اندیشه و رفتار شکل می‌گیرد. نقد زمانی کارکرد اصلی خود را ایفا می کند که در واکاوی موضوعات  نهایت صداقت و امانت از هر حیث رعایت کند. نقد اگر در چارچوب واکاوی خود دچار سوء نگرش یا آلوده به نظرات شخصی افراد نقد کننده شود، دچار انحراف گشته و کارکرد اصلی خود را از دست می دهد. این خود نوعی آسیب و مسئله اجتماعی و فرهنگی شمرده می‌شود که با پیشرفت آن بسیاری از مسائل و مشکلات در جامعه پدید می‌آورد. ازاین‌رو باید در مقام فرهنگ‌سازی، فرهنگ نقد و نقدپذیری را با تعریف درست از آن‌ها در جامعه پایه‌گذاری کنیم. نکته مهم در انجام نقد سازنده توجه ویژه به «فرهنگ نقد» و سپس «فرهنگ نقدپذیری» است.