19 آبان زاد روز شاعر خراسانی شفیعی کدکنی گرامی باد.


چو از این کویرِ وحشت به سلامتی گذشتی،
به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را...

۱۹ مهرماه زادروز شاعر عزیز "شفیعی کدکنی " گرامی باد