جناب آقای مهندس محمود مجد به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


جناب آقای مهندس محمود مجد ( مدیر مهندسی لجستیک شرکت ایران خودرو)به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.