جناب آقای مهندس جواد شکوفه پور به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


جناب آقای مهندس جواد شکوفه پور ( مسئول بخش یکپارچه سازی تکنولوژی و روشهای مهندسی لجستیک، شرکت ایران خودرو ) به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد وواکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.