مهندس ناصر بابایی به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیرین در هزاره سوم پیوست.


مهندس ناصربابایی مدیر عامل شرکت بهدونه مازندران به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیرین در هزاره سوم پیوست.