رمز موفقیت راکفلر


رمز موفقیت راکفلر!

در نیویورک پایین ساختمان معروف امپایراستیت که مجسمه راکفلر قرار دارد، ۳ جمله از این بزرگ میلیاردر آمریکایی نوشته شده است:

موفقیت های اقتصادی من مرهون به کارگیری این سه جمله است:

زودتر از دیگران مطلع شدم

زودتر از دیگران تصمیم گرفتم

وقتى تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم.