چرا سطح بهره وری در کشور ما پایین است؟


چرا سطح بهره وری در کشور ما پایین است؟


 
دلیل اول؛ بحث وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت و گاز و مواد اولیه و خام است. متأسفانه، ریشه‌ تمام ناکارآمدی های مدیریتی ما به نفت بازمی‌گردد.

دلیل دوم؛ حضور ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در بهترین حالت، سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ما، 25 درصد است.

دلیل سوم؛ ضعف در بهره وری، به مساله‌ ضعف زیرساخت ها بازمی‌گردد.

دلیل چهارم؛ ناتمام ماندن برخی از طرح های عمرانی در کشور است. ما چند هزار پروژه نیمه تمام در ایران داریم که می‌بایست به اتمام برسند، وگرنه سرمایه ها به هدر خواهند رفت.

 دلیل پنجم؛ وجود ظرفیت های خالی و بلااستفاده است. به عبارتی، ظرفیت های بالقوه که بالفعل نشده اند. در شهرک های صنعتی، کارخانه ها و سازمان‌ها، ظرفیت های بلااستفاده‌ بسیاری وجود دارد. سرمایه وجود دارد ولی آن را به خدمت تولید نمی‌گیریم.
دلیل ششم؛ ضعف دانش و فناوری و استفاده از فناوری کهنه و روش های ناکارآمد است که بهره وری را پایین می‌آورد.

دلیل هفتم؛ تخصیص نامناسب منابع بین بخش های مختلف است. چیزی حدود نیمی از بودجه، تنها به سه وزارت‌خانه تعلق می‌گیرد. این سه وزارت خانه مولّد نیستند. یعنی در تولید ارزش اقتصادی نقش ندارند. از طرفی دو سوم بودجه عمومی هم صرف هزینه های جاری می شود.

دلیل هشتم؛ بزرگ بودن حجم دولت است. در این چند سال، 50 تا 60 درصد به تعداد کارکنان دولت اضافه شده است. این در حالی است که سال هاست صحبت از کوچک سازی دولت است، اما در عمل، عکس این اتفاق را شاهد هستیم.

دلیل نهم؛ اتلاف انرژی است. سرانه مصرف انرژی در ایران بیش از 10 برابر مصرف سرانه انرژی در جهان است. معنای این امر این است که ما در تولید، درویشی می کنیم. در مصرف پادشاهی می کنیم.