دکتر محمد رضا کاباران زاد قدیم به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


دکتر محمد رضا کاباران زاد قدیم به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.