دکتر غلامرضا محمدی به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


دکتر غلامرضا محمدی به کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.