آقای دکتر جواد خمیس آبادی به کمیته داوری کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


آقای دکتر جواد خمیس آبادی به کمیته داوری کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.