آقای حامد شاکریان به کمیته داوری کنفرانس پیوست.


آقای حامد شاکریان به کمیته داوری کنفرانس پیوست.