مناظره علمی مارکتینگ؛ انتی مارکتینگ


مناظره علمی مارکتینگ؛ انتی مارکتینگ در19 آبان 96 در دانشگاه تهران با حضور دکتر عبدالحمید ابراهیمی و اسرافیل شیرازی ارائه دهنده  دکترین انتی مارکتینگ  برگزار خواهد شد.