دومین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم برگزار شد


دومین کنفرانس بین المللی  نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم یکشنبه پانزدهم مردادماه 1396 از ساعت 8صبح لغایت 14 در محل آمفی تاتر دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اساتید صاحب نظران و دانشجویان و پزوهشگران عرصه مدیریت و اقتصاد برگزار شد