سمینار بین المللی ضدبازاریابی - روسیه


سمینار بین المللی ضدبازاریابی -یکشنبه 25 تیرماه 1397 - مسکو و سن پترزبورگ .سخنران اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین انتی مارکتینگ