دکتر هادی کریمی به کمیته علمی کنفرانس پیوست


دکتر هادی کریمی به کمیته علمی کنفرانس پیوست

 

سوابق آموزشي:

 • تدريس دروس مديريتي (مديريت منابع انساني، مديريت رفتار سازماني، نظامهاي اداري تطبيقي، تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي، مديريت شهري، مديريت بهره وري، مديريت استراتژيك، تئوريهاي سازمان و مديريت ، اصول ومباني سازمان ومديريت، اصول سرپرستي ، برنامه ريزي در دستگاههاي دولتي و….) در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مراكز آموزشي و موسسات عالي، دستگاههاي دولتي وسازمانهاي بخش خصوصي و صنعتي
 • مدير گروه كارشناسي مديريت دولتي، صنعتي و بازرگاني مركز آموزش مديريت دولتي استان خراسان سالهاي ۸۱-۷۹
 • مدير گروه كارشناسي ارشد مديريت پروژه سازمان مديريت صنعتي شرق سال ۸۷- ۸۵
 • مدير گروه كارشناسي ارشد مديريت استراتژيك مركز آموزش خانه صنعت ومعدن استان خراسان رضوی ۸۹-۸۶
 • عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي شانديز- مشهد ( وزارت علوم وفناوري)

برخي دوره هاي آموزشي برگزار شده:

 • رفتار سازماني ومنابع انساني – سازمان شيلات خراسان
 • اصول سرپرستي ،اصول ومباني سازمان ومديريت، پرورش كارمندان،مكاتبات اداري- شركت گاز خراسان رضوي
 • پرورش كارمندان و تصميم گيري _ شركت نفت وگاز شرق
 • اصول ومباني رفتار _راه آهن خراسان رضوي
 • خصوصي سازي ، اصول مديريت منابع انساني _ شركت مخابرات خراسان
 • بهينه سازي روابط كار كاركنان – صنايع پارت لاستيك
 • مديريت و برنامه ريزي استراتژيك _صنايع رنگ كيان
 • برنامه ريزي استراتژيك – شركت احيا صنايع توس
 • مديريت تحول و تغيير –شركت صنايع فولاد خراسان
 • تصميم گيري و بهينه سازي تصميم –سازمان صنايع ومعادن خراسان
 • اصول رفتار سازماني ، ارزيابي عملكرد – صنليع متالورژي خراسان
 • برنامه ريزي در دستگاههاي دولتي _ سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان واستان خراسان
 • ارتباطات وامنيت ارتباطي –اداره كل آزمايشگاههاي مكانيك خاك كشور –تهران
 • بهره وري منابع انساني –شركت رينگ سازي ايران خودرو
 • مديريت استراتژيك – بيمارستان امام رضا
 • بهبود بهره وري مديران – علوم پزشكي خراسان
 • برنامه ريزي استراتژيك پيشرفته – شركت مهسا الكتريك
 • مديريت رفتار سازماني وبهبود بهره وري –وزارت ارشاد خراسان رضوي
 • خلاقيت وبهره وري – شركت ايرانول
 • ايجاد انگيزه در كاركنان – سازمان اسناد پزشكي
 • مديريت وبرنامه ريزي استراتژيك – سازمان علوم پزشكي خراسان رضوي
 • خلاقيت وروشهاي حل مسئله – سازمان اسناد پزشكي
 • مديريت منابع انساني – اداره كار وامور اجتماعي خراسان رضوي
 • تربيت مربي بهره وري منابع انساني – علومپزشكي خراسان رضوي
 • انگيزش وبهبود رفتار منابع انساني- شركت خانه سازي مشهد
 • كارآفريني، مباني نظري وBP- اداره كار وامور اجتماعي
 • اصول مديريت وسرپرستي – صنايع ريخته گري توحيد خراسان رضوي
 • گزارش نويسي وروش تحقيق – بهداشت ودرمان صنعت نفت مشهد
 • پرورش كارمندان – بهداشت ودرمان صنعت نفت مشهد
 • برنامه ريزي – اداره ارشاد استان خراسان رضوي وسازمان فرهنگي شهرداري مشهد

تجارب تخصصي و فني:

 • طراحي ساختار سازماني شركت آجر ماشيني شهرستان بجنورد
 • دبير كميته تجديد ساختار سازماني بهداشت و درمان صنعت نفت مشهد
 • دبير كميته بازنگري نوبتكاري پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد
 • سرپرست تيم عارضه يابي گروه كارخانجات جاده ابريشم (مشهد)
 • دبير كميته تدوين استراتژي شركت گاز استان خراسان رضوي
 • مشاور تدوين استراتژي شركت توس آب خراسان
 • پژوهشگر تدوين استراتژي بهداشت و درمان صنعت نفت مشهد
 • مشاور مطالعات استراتژيك شركت احيا صنايع توس
 • مشاور مطالعات استراتژيك شركت بهداشتي و دارويي گل شفا
 • مشاور تدوين سند جامع راهبردي شركت شهركهاي صنعتي استان خراسان رضوي
 • سرپرست تيم تدوين نيازهاي آموزشي كاركنان شهرداري مشهد
 • ناظر پروژه تعيين شاخص هاي بهره وري – منطقه چهار عمليات خطوط انتقال گاز
 • مشاور تدوين استراتژي شركت هاي آرمان گستر توس
 • مشاور تدوين استراتژي و سند جامع راهبردي شركت مديريت توليد برق نيروگاههاي گازي استان خراسان
 • مشاورتدوين استراتژي وسند جامع راهبردي شهرك فناوري صنايع غذايي وبيوتكنولوژي شمال شرق كشور
 • مشاورتدوين استراتژي وسندجامع راهبردي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال شرق كشور
 • مدير اجرايي پروژه بزرگ گروه هاي بهره ور وبهبود بهره وري شهرداري مشهد
 • مدير اجرايي پروژه ارزيابي عملكردشركت مديريت توليدبرق نيروگاههاي گازي استان خراسان رضوي
 • مشاورتدوين استراتژي وسند جامع راهبردي سازمان اوقاف مشهد
 • مشاورتدوين استراتژي وسند جامع راهبردي سازمان ميادين ميوه وتره بار وساماندهي مشاغل شهري مشهد
 • مديراجرايي طرح نياز سنجي آموزشي سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري مشهد
 • مدير اجرايي نيازسنجي آموزشي سازمان حمل ونقل وترافيك مشهد

فعاليتهاي پژوهشي- آموزشي :

 • عضو شوراي نويسندگان نشريه مدبر (موسسه عالي آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي- مركز مشهد) سال ۸۱-۷۹
 • عضو شوراي نويسندگان و دبير كميته انرژي فصلنامه عمارت هشتم (حوزه معاونت عمران استانداري استان خراسان رضوي) سال ۸۴-۸۵
 • استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور دهها پروژه تحقيقي و پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشدو دكتري موسسه عالي آموزش و پژوهش (مشهد)، سازمان مديريت صنعتي – نمايندگي شرق، خانه صنعت ومعدن ، دانشگاه صنايع ومعادن ، دانشگاه زاهدان، فردوسي مشهد و ساير مراكز آموزشي
 • عضو شوراي سياست گذاري نشريه بين المللي امكان
 • عضو انجمن مديريت استراتژيك ايران – شاخه استان خراسان رضوي

كتب، مقالات و جزوات :

 • بهره وري و مديريت منابع انساني (جزوه)
 • تصميم گيري، خلاقيت، سازمانهاي ياد گيرنده (مقالات)
 • انگيزه وارتباطات (جزوه)
 • تصميم گيري عقلايي و خط مشي گذاري (جزوه)
 • اصول سرپرستي (جزوه)
 • برنامه ريزي استراتژيك –آماده براي چاپ
 • مديريت استراتژيك –آماده براي چاپ
 • مديريت سازمان هاي پيچيده – در حال تدوين

سمينارهاي اجر شده در سطح استان خراسان :

 • مديريت بحران – شركت گاز استان خراسان رضوي
 • مديريت منابع انساني- شيلات استان خراسان
 • مديريت بهره وري – نواحي گاز رساني قوچان، مشهد، بجنورد، نيشابور
 • كايزن يا بهبود مستمر- شركت نيك هنگام توس
 • ظرفيت سازي براي كوچك سازي بخش دولتي – مجتمع آموزشي علوم پزشكي، شركت مخابرات استان خراسان شمالي
 • خلاقيت و بهره وري – شركت شهركهاي صنعتي استان خراسان
 • مديريت استراتژيك – شركت گاز استان خراسان
 • تصميم گيري و اركان آن- اداره صنايع و معادن استان خراسان با همكاري مركز آموزش موسسه تحقيقات صنعتي
 • تصميم گيري ، خلاقيت وبهره وري – شركت ايرانول
 • ۵s ، شركت خودرو سازي سايپا- مشهد
 • مدير كارآمد ومديريت اثربخش – شهرك فناوري صنايع غذايي توس
 • مديريت استراتژيك – شهرك فناوري صنايع غذايي توس
 • مديريت بحران – سازمان حج وزيارت استان خراسان رضوي
 • آسيب شناسي امور اداري- شركت گاز استان خراسان رضوي
 • ارزيابي عملكرد ۳۶۰ درجه – شهرداري مشهد
 • انگيزش وبهره وري – شركت خانه سازي مشهد
 • برنامه ريزي استراتژيك – جهاد نصر، مشهد
 • چالشهاي برنامه ريزي استراتژيك پروژه – همايش استاني
 • عارضه يابي رفتارهاي سازماني – شركت گاز استان خراسان رضوي