حمایت سیویلیکا از کنفرانس


دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه علمی فرهنگی آپادانا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار می شود.


ادامه در : http://rqlink.ir/N

کلمات کلیدی


سیویلیکا نقد مدیریت