اطلاعیه


قابل توجه این که کلیه مقالات پذیرفته شده  کنفرانس در صورت تمایل نویسنده در نشریه ( ری را ) چاپ و نمایه می گردد.ارسال و پذیرش مقاله صرفا از طریق سایت کنفرانس Iccam.ir معتبر می باشد.