پروفسور پائولو سزار چاگاز رودریگز ( Paulo Cesar Chagas Rodrigues ) به کمیته علمی کنفرانس پیوست


پروفسور پائولو سزار چاگاز رودریگز ( Paulo Cesar Chagas Rodrigues ) به کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست