بازتاب اولین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیرت در هزاره سوم در سایت تحلیلی خبری رودر رو


به گزارش رودر رو، صاحبنظران رشته بازاريابي و گرايش هاي مرتبط در اين کنفرانس به تبيين، نقد و بررسي نظريه ضد بازاريابي با حضور خالق اين ايده پرداختند.
اسرافيل شيرازي نظريه پرداز ايده ضد بازاريابي، هدف از برگزاري اين کنفرانس را ارائه ديدگاههاي جديد در حوزه هاي مختلف علوم انساني و براي رفع مشکلات موجود عنوان کرد.
وي گفت: بازاريابي، شناخت نياز و خواست مصرف کننده براي کسب سود شرکت است بنابراين بازاريابي ضميمه کالا شده و در اين مسير الگوهاي اساسي و کهن جامعه را ازبين مي برد.
وي با يادآوري وجود هفت ميليارد گوشي تلفن هوشمند در جهان گفت: رقابت زماني در بازار اتفاق مي افتد که با عرضه کالا مواجه شويم اما بازاريابها با برهم زدن تعادل بازار قيمت ها را مي شکنند.
وي افزود: بازاريابي به منظور خلق کيفيت صورت نمي گيرد بلکه رسالتش براي زندگي بهتر و منافع همگاني عنوان مي شود اما هيچگاه هيچکدام از آنها محقق نمي شود و حاصل کار آن شکاف طبقاتي در جامعه است .
استاد دانشگاه جورجيا از کشور گرجستان در تقابل با مطالب مطرح شده، اظهار کرد: تعريف مارکتينک (بازاريابي) تنها مبتني بر کسب سود شرکت نيست بلکه هدف آن کسب سود براي همه ذي نفعان و به منظور ايجاد و حفظ يک رابطه بلند مدت حتي براي نسلهاي آينده است .
بهمن مقيمي خاطر نشان کرد:مطالب آقاي شيرازي را تاريخ گذشته و مربوط به نظام هاي کمونيستي مي دانم و اين مسائل تنها بهانه اي براي کوبيدن نظام کاپيتاليستي است.
ادامه در http://rqlink.ir/A