برگزاری اولین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


اولین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در یازدهم اسفند در دانشگاه فردوسی برگزار گردید. مناطره علمی ، سخنرانی و مباحثه درخصوص مارکتینگ ، انتی مارکتینگ و نقد نظام برنامه ریزی توسعه از موضوعات این کنفرانس بود. در مناظره علمی دکتر بهمن مقیمی هیئت علمی دانشگاه جورجیا گرجستان و دکتر هادی کریمی هیئت علمی و استاد دانشگاه با بیان تئوری ها،نظریات و آموزه های  علم بازاریابی به توضیح و تبیین مفاهیم مورد نظر در ساختار مارکتینگ(بازاریابی) پرداختند و اسرافیل شیرازی با ارائه دکترین انتی مارکتینگ(ضد بازاریابی) به رد مفاهیم مطرح شده  با توجه به ترویج مصرف گرایی، هدر رفت سرمایه ها و منابع مالی  و انسانی ، شکست ساختارهای اساسی  فرهنگی - اجتماعی در جهت ترویج  مصرف گرایی پرداخت.
در ادامه کنفرانس  دکتر روح اله ایزد خواه با نقد نظام برنامه ریزی توسعه به اهمیت توانمند سازی اجتماعی با توضیح مصادیق عینی و علمی در سطح جامعه اشاره نمود و به اهمیت جایگاه انسان دانایی محور در بهبود و تسریع برنامه ها و پروژها تاکید نمود.
ایزدخواه با رد نبود روحیه همکاری در فعالیت های گروهی در ایران، مهمترین عامل را عدم آموزش و نبود متولی در ایجاد روحیه همکاری و تعاون دانست. مشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت های بومی و علمی مردم نهاد، ورود نهادهای معتبری چون دانشگاه را از جمله راهکارهای توسعه در ایران عنوان کرد. گفتنی است دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در مرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد.