سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دسته بندی:
تصاویر سومین کنفرانس در دانشگاه علامه
کلمات کلیدی :
کنفرانس نقد،مدیریت،انتی مارکتینگ،اسرافیل شیرازی،عبدالحمید ابراهیمی