نشست آنتی مارکتینگ در دانشگاه امام رضا(ع)

نشست آنتی مارکتینگ در دانشگاه امام رضا(ع)

نشست آنتی مارکتینگ در دانشگاه امام رضا(ع)

دسته بندی:
نشست های نقد
کلمات کلیدی :
Anti marketing
انتی مارکتینگ
اسرافیل شیرازی
esrafil shirazai
کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه فردوسی
نقد
مدیریت